Årsmøte Narvik IL

Årsmøtet avholdes 25. april kl. 1800 i Teknologiveien 10 – VINN-bygget.

Vanlige årsmøtesaker og enkel bevertning. Etter at årsmøtet er gjennomført blir det medlemsmøte hvor vi går gjennom planene for utesesongen og informerer om aktuelle ting for oss.

Sakliste:

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1   Styreleder

14.2   Nestleder

14.3    Øvrige styremedlemmer

14.4   Varamedlemmer

14.5   To revisorer

14.6   Representanter til ting eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.7   Leder av valgkomiteen

14.8   Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

14.9   Varamedlem til valgkomiteen

Vedlagt følger årsberetning, resultatregnskap og balanse. Revisjonsberetning vil legges fram på årsmøte.

Vel møtt!